Web Sitesi Ziyaretçilerine Yönelik Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma Metni

Gözalan Yönetim Danışmanlık A.Ş. (“Gözalan”) olarak operasyon ve faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere saygı duymakta ve kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu doğrultuda Gözalan bünyesinde internet kullanıcılarına ilişkin tüm kişilere ait kişisel verilerinin güvenliliğini ve gizliliğini önemsiyoruz.

Gözalan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Veri Sorumlusu

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından Gözalan Yönetim Danışmanlık A.Ş. (“Gözalan”) ‘veri sorumlusu’ olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren, İstanbul Sicil Memurluğu nezdinde 7077-5 sicil numarası ile kayıtlı, 0410071620700019 Mersis Numaralı, şirket merkezi Karayolları Mahallesi 563 Sk. No: 1A/1 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresinde bulunan Gözalan Yönetim Danışmanlık A.Ş.’dir.

İşlenen Kişisel Veriler

Tarafınıza ait kişisel veriler, öncelikli olarak ad-soyad, telefon, e-posta gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Gözalan tarafından kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Gözalan’ın yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Kişisel verileri işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Gözalan internet sitesi kullanıcılarının taleplerinin karşılanması, internet sitesi kullanıcılarının talepleri uyarınca kullanıcılar ile e-posta veya telefon aracılığıyla iletişime geçilmesi, şikayetlerin değerlendirilmesi, iletişime geçen kişilerin talep ve önerilerine cevap verilebilmesi

şeklinde gruplandırılabilecek olup belirtilen amaçlar kapsamında kişisel verileriniz işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz Gözalan hakkında bilgi almak isteyen kişiler ile iletişime geçilmesi, internet sitesi kullanıcılarının talep ve önerilerine cevap verilebilmesi adına kullanıcılar ile e-posta veya telefon aracılığıyla iletişime geçilmesi, Gözalan hakkında bilgilendirilme, şikayetlerin değerlendirilmesi ve ilgili sair mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlar ile veri işleyen sıfatıyla hizmet alınan üçüncü kişilere aktarılabilmesi söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, diğer grup şirketlerimize, veri işleyen sıfatıyla tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, sağlanan ürün ve hizmetler ile ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte yukarıda sayılanlar ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Gözalan tarafından internet sitesinde yer alan “Bize Ulaşın” bölümünde yer alan İletişim Formu vasıtasıyla ve belirtilen hukuki sebeplere dayanarak elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel veriler KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Gözalan bünyesinde işlenen kişisel veriler sunulan hizmetlerden yararlanıldığı müddetçe güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi

Gözalan kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

Mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Gözalan tarafından re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verileriniz hukuki yükümlülükler gereği iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra da kanunen gerekli olan saklama süre sınır ve ölçüsünde saklanacaktır.

Veri Güvenliği

Gözalan bünyesinde işlenmekte olan tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, Gözalan kişisel verilere yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşa risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@gozalan.com.tr adresi üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz. Gözalan, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

  • • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Gözalan, bu kapsamdaki talepleri yazılı olarak cevap verebilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerinde her sayfa için 1 TL işlem ücreti alarak yanıtlandırır. Başvuruya cevabın, CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Gözalan tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.